Nominovani za "Aurea" nagradu
"Delta" Kladovo - Sistem za reciklažu otpadnih ulja

Kompanija “Delta” iz Kladova otvorila je u septembru 2011. godine prvo postrojenje za preradu brodskog otpadnog ulja u Srbiji, u koje je uloženo 2 mil EUR. U našoj zemlji ne postoji ni jedna luka ili pristanište na celom toku reke Dunav od Bezdana do Prahova koje poseduje terminal za sakupljanje otpada sa plovila i brodova kojih godišnje ima oko 11.000 po podacima prevodnice HE Đerdap.

Investiranjem u gradnju terminala za brodski otpad, “Delta” je brodskim prevoznicima ponudila usluge kojih zasada nema u Srbiji, a u isto vreme zagađenje Dunava biće smanjeno.

Preduzeće “Delta” poseduje u vlasništvu skladište za naftne derivate i pristanište za brodove na 937 kilometaru toka reke Dunav. To je bilo i motiv da se na jednom mestu brodovi snabdeju potrebnim gorivom i u isto vreme oslobode otpada, što je jedistveni koncept.

Puštanjem postrojenja u rad domaćim i stranim brodovima omogućeno je da svoje otpade umesto u reku Dunav odlažu na za to propisano i registrovano mesto zašta im se overavaju papiri i izdaju odgovarajuća dokumenta kojima se legitimišu kod nadležnih organa.

“Delta” je napravljila sistem za preuzimanje brodskih otpada kao i fabriku za reciklažu otpadnih ulja, zauljenih voda, brodskih kaljuža, zauljenih krpa i filtera kao i fekalne vode i komunalnog otpada.

Kao rezultati reciklaže, odnosno prerade javljaju se dva proizvoda i to proizvodi niže faze prerade kapaciteta do 1.000 tona mesečno i više faze prerade u količini od 1.000 tona godišnje. Celokupna proizvodnja se izvozi na teritoriju EU u Bugarsku, a potpisani su godišnji ugovori čija je realizacija otpočela u januaru 2012.

S obzirom na to da gotovo ne postoji način za sanaciju posledica zagađenja reka brodskim uljima koja na površini vode stvaraju nepropusnu membranu za kiseonik, i time uzrokuju stradanje životinjskog sveta u rekama, početak proizvodnje u kladovskoj Fabrici za reciklažu otpadnih ulja time je značajniji.

INOVATIVNOST

Reciklažni centar u Kladovu je prvi u Srbiji i jedinstven u Evropi jer se na mestu za snabdevanje gorivom nalazi i postrojenje za sakupljanje i reciklažu otpada. Ni jedna “bunker baza” na starom kontinentu nema sakupljački i prerađivački centar na jednom mestu. Zato se srpska investicija promoviše kao pilot projekat u Evropi. Tehnička i tehnološka opremljenost pogona za reciklažu sastoji se od automatizovanih i kompjuterizovanih mašina koje su poslednja generacija iz domena reciklažne opreme koja omogućava da se iz opasnog otpada proizvede nova vrednost, odnosno proizvod za potrebe tržišta.

Oprema je jedinstvena na našim prostorima. Iako su u pitanju mašine iz uvoza, domaći stručnjak Čedomir Čurčić, inženjer mašinstva, je osmislio celo postrojenje i uradio tehnološku dokumentaciju, a stručni konsultant za tehničko tehnološka pitanja prerade otpadnih ulja i upravljanje otpadom bio je Predrag Jovanić sa Instituta za multidisciplinarna istraživanja.

Tehnološka koncepcija tretmana otpada i proizvodnje maznim ulja u Reciklažnom centru “Delta” Kladovo sadrži: reciklažu korišćenih mineralnih ulja; prečišćavanje i koncentraciju ekotoksičnih materijala iz zauljenih voda i emulzija; proizvodnju maziva; sakupljanje filtera za ulje iz brodova; sakupljanje pucvala i zauljenih krpa iz brodova; sakupljanje brodskog komunalnog otpada; preuzimanje i tretman fekalnih i sanitarnih voda iz brodova.

Reciklaža korišćenih mineralnih ulja – Radi se o mehaničkom prečišćavanju koriščenih ulja izdvajanjem svih nečistoća postupcima dekantovanja, filtriranja, centrifugiranja i sušenja ulja u cilju odstranjivanja mehaničkih nečistoća, vode, produkata oksidacije, čime se osposobljavaju za ponovno koriščenje kao sekundarne sirovine u proizvodnju drugih proizvoda.

Prečišćavanje i koncentracija ekotoksičnih materijala iz zauljenih voda i emulzija – Radi se o postupku isparavanja vode u visokom vakumu na temperaturama oko 30oC u automatskom uređaju sa kojim se smanjuje njegova količina izdvajanjem vode. Uz kolonu za izdvajanje organskih komponenata dobija se kvalitetna destilovana voda za tržište.

Proizvodnja maziva – U cilju što boljeg ekonomskog iskorišćenja regeneracije korišćenih ulja pogon je osposobljen za proizvodnju mazivnih ulja. Radi se o postupku fizičkog umešavanja i finog dispergovanja komponenata u sistemu, sa krajnjim ciljem dobijanja homogene smeše određenog sastava i zahtevnih fizičko hemijskih karakteristika.

DRUŠTVENA KORISNOST

Realizacijom ovog projekta se i naša društvena zajednica uvrstila u red podunavskih zemalja koja se stara i čini napore u održavanju čistoće i ekologije reke Dunav, a kompanija “Delta” ima tesnu saradnju sa WANDA-projektom koji se bavi kordinacijom upravljanja otpadom na evropskom nivou.

Veliki problem svih brodova i plovila bio je nepostojanje mogućnosti odlaganja i preuzimanja brodske kaljuže (mešavina otpadnog ulja, nafte i vode) koja se nalazi u mašinskom prostoru broda, kao i fekalnih voda koje najvećim delom nažalost završavaju u reci Dunav.

Na teritoriji Srbije na 600 km toka reke Dunava nije postojalo ni jedno mesto ni preduzeće koje ima mogućnosti, postrojenje i saglasnosti za ovakve vrste usluga bez kojih brodovi uskoro neće moći više da plove, jer će morati pismenim dokumentom da dokažu gde su odložili navedeni otpad. Na svakom brodu koji stalno plovi Dunavom ima 3.000-5.000 kg mešavine otpadnog ulja, goriva i vode.

S obzirom na to da gotovo ne postoji način za sanaciju posledica zagađenja reka brodskim uljima koja na površini vode stvaraju nepropusnu membranu za kiseonik, a time uzrokuju stradanje životinjskog sveta u rekama, početak proizvodnje u kladovskoj Fabrici za reciklažu otpadnih ulja time je značajniji.

Osim navedenog, primena savremene tehnologije omogućiće da reciklirani otpad dobije novu upotrebnu vrednost.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

“Delta” se bavi trgovinom na veliko uljima i gorivom (naftnim derivatima) kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu, pre svega sa Rumunijom, Bugarskom, Mađarskom, Austrijom, Slovačkom. Firma od 2008. godine vrši snabdevanje brodova u međunarodnom saobraćaju gorivom i mazivom i trenutno je jedina u Srbiji.

Razgranata mreža i iskustvo u branši doprineće da i proizvodi dobijeni reciklažom nađu put do kupaca širom Evrope.

Kao rezultati reciklaže, odnosno prerade javljaju se dva proizvoda i to proizvodi “niže faze prerade” kapaciteta do 1.000 tona mesečno i “više faze” prerade u količini od 1.000 tona godišnje.

Proizvod niže faze prerade je sličan energentu, aditiv sličan ali kvalitetniji od mazuta i koristi se u proizvodnji bitumena, bitulita, terpapira, hidroizolacionog materijala. Iz više faze se dobija bazno ulje.

Cenu gotovih proizvoda diktira berza, dok je sirovina takoreći besplatna.

Celokupna proizvodnja se izvozi na teritoriju EU u Bugarsku, potpisani su godišnji ugovori čija je realizacija otpočela u januaru 2012.

Ono što ukazuje na finansijski potencijal je velika cenovna razlika između gotovih proizvoda, koji se dobijaju od reciklaže i koštanja sirovine, koja je gotovo besplatna.

Osim toga, dodatni prihod je dotiranje države od 9 dinara po kilogramu proizvoda napravljenog od otpada.

S obzirom na to da je “Delta” sertifikovana i za transport opasnog otpada, oni iskorišćeno ulje sakupljaju sa teritorije cele Srbije. Formirali su veliku mrežu, pa otpad stiže i od malih i od velikih sistema.

Kako kažu u “Delti”, u Srbiji se mesečno proda 2.500 t ulja, što implicira sličnu mesečnu količinu otpada. Kada bi se svo otpadno ulje recikliralo, profit bi bio izuzeno veliki.

Komentari (3)

Dobar dan zanima me koja kolicina rabljenog ulja je dovoljna da bi ga vi preuzeli i dali imate nekoga u okolini vrsca da to radi pozdrav

novinarke_su_najbolje

Poštovani, za sve upite o načinu rada firme Delta kontaktiraj ih direktno putem telefona na linku: https://www.ekapija.com/company/view?id=74333
Hvala, srdačan pozdrav

Postovana gospodo
Kao ovlasceni sakupljaci istrosenog kuhinjskog ulja preduzeli smo korake da pocnemo da se bavimo i sakupljanjem opasnog istrosenog masinskog ulja.
Posedujemo mrezu na vecem delu Srbije koju nameravamo da iskoristimo i za sakupljanje masinskog ulja.
Sa kim bi mogli detaljnije da razgovaramo o saradnji.
Sa postovanjem
Zoran Puaca mob 063 244 126

Postavite komentar