Nominovani za "Aurea" nagradu
"Pethouse" - Mobilni uređaj za mlevenje PET iskorišćenih plastičnih boca

Firma “Pethouse” osmislila je inovativan mobilni uređaj za mlevenje plastičnih boca, koji smanjuje zapreminu iskorišćene PET ambalaže na samo 10% plastičnih isečaka u odsnosu na dosadašnjih 30%. “Pethouse” je mobilan uređaj malog gabarita i lak za upotrebu, i zapravo predstavlja prvu kariku u reciklažnom lancu jer ga koristi generator otpada, dakle potrošači. Inovacija je u završnoj fazi i za sada postoji prototip uređaja, dok je za pokretanje serijske proizvodnje i razvijanje posla potrebno oko 40.000 EUR.

Osim uređaja, firma je osmislila i inovativni poslovni koncept novog prikupljačkog modela PET ambalažnog otpada, koji počinje na mestu nastajanja PET otpada, odnosno u domovima stanovništva i svih onih koji koriste plastične boce. Korisnici novog prikupljačkog modela, prvenstveno građani, su prva karika u reciklažnom lancu, koji sirovinu isporučuju sakupljačima otpada. Kompanija u prvom periodu planira da besplatno ponudi uređaj najvećim potrošačima PET iskorišćene ambalaže, a zauzvrat od njih dobije sirovinu koja je tako prerađena najskuplja na tržištu plastične sirovine. Potencijalni korisnici uređaja su, osim domaćinstava, i svi ugostiteljski objekti, javne službe, itd.

Osnovni efekti uređeja “Pethouse” su ekonomičnije upravljanje PET ambalažnim otpadom (zarada i ušteda energenata, lakše prikupljanje, transport i lagerovanje) i briga o zdravlju ljudi. Na deponijama u Srbiji ova vrsta otpada trenutno čini 30% zapremine zauzetog prostora. Na deponijama u našoj zemlji ima oko 2.000.000 plastičnih flaša, a težina jedne iznosi 50 gr.

Uređaj “Pethouse” je patentiran, nalazi se pod identifikacionim brojem Zavoda za patente Republike Srbije MP-2010 / 0036 zavedenim (1184 ). Poslovni koncept na bazi inovacije zaštićen je deponovanjem autorskog dela i predmeta srodnih prava kao model sakupljanja PET ambalažnog otpada zasnovanog na mobilnom uređaju za smanjenje zapremine PET iskorišćene ambalaže pod identifikacionim brojem A-314/2010, redni broj (4761) Zavoda za patente Republike Srbije.

INOVATIVNOST

Inovativni uređaj “Pethouse” je prvi mobilni uređaj za mlevenje plastične pet ambalaže namenjen kućnoj upotrebi. Inovacija je u završnoj fazi razvoja, a sledeći koraci su određene finese koje treba unaprediti da bi uređaj bio spreman za tržište, što se može rešiti za veoma kratko vreme (mesec dana), uz malu finansijsku podršku. Uređaj za sada ima dva elektro pogona, a u daljem tehnološkom unapređenju imaće samo jedan, te će biti još jeftiniji za serijsku proizvodnju.

Osnovna prednost uređaja je smanjenje zapremine iskorišćene PET ambalažne plastične flaše sa 100% na 10%, (na izvoru nastajanja PET otpada), dok je za sada taj procenat tri puta veći.

Dimenzije uređaja: širina 330 mm, visina 750 mm, debljina 190 mm, težina 23 kg

Kućište prototipa uređaja je od lima dok će u finalnoj proizvodnji biti od tvrde plastike i još lakši, a postolje će ostati limeno. Uređaj je lako prenosiv i može da se odloži u horizontalnom ili vertikalnom položaju u zavisnosti od mesta u objektu kod korisnika.

Materijal za izradu prototipa je domaće proizvodnje, dok je motor nemački jer je nabavljen slučajnim uzorkom, a može biti i naš, npr. EI “Niš”.

Specifikacije motora:

-Napon 230V-50 hz
-Broj obrtaja motora 6000-11500
-Težina 3,8 kg
-Snaga 600W
-Softver je kompanije “Motorola”

Opis procesa obrade:

– Cepanje, odnosno skidanje etikete sa flaše

– Nameštanje plastične flaše u otvor uređaja i učvršćivanje boce sa mehanizmom za stezanje grlića plastičnih boca.

– Pritiskom označenog dugmeta softver pokreće ploču motora sa specijalnim alatom na dole i počinje mlevenje plastične flaše. Spuštajući se do postolja uređaja, plastčna flaša se melje sve do navrtke za cep. Kad je motor sa alatom došao do donjeg graničnika na kojem je postavljen senzor, softver zaustavlja spuštanje motora sa alatom, a senzor šalje motor sa alatom u vis, prema gornjem graničniku sa senzorom koji zaustavlja ploču motora sa alatom i automatski gasi uređaj. Proces obrade traje 40 sekundi, a čuje se kao motor običnog usisivača. U slučaju da korisnik uređaja otvori vratanca u toku rada uređaja, mikroprekidač automatski zaustavlja rad motora, a softver šalje ploču motora sa alatom na gore, odnosno početnu tačku.

Unapređenjem uređaja mogu se obrađivati i tri flaše istovremeno dok je za sada samo jedna.

Iseckane flaše idu u posebnu plastičnu kesicu, koja se prazni na oko 7 do 10 kg (oko 200 flaša), što je mesečna potrošnja u Srbiji. Po samlevenu plastičnu sirovinu dolaze sakupljači.

Pokretanje proizvodnje podrazumevalo bi izradu od 5 do 10.000 uređaja (mesec dana). Najskuplja stavka u investiciji je izrada mašine za proizvodnju, odnosno kalupa koji košta oko 8.000 EUR. Kalup bi proizvodio kućište dok se ostali delovi montiraju. Na montiranju jednog uređaja radila bi četiri radnika.

Inovativni poslovni koncept

Koncept novog prikupljačkog modela PET ambalažnog otpada počinje na mestu nastajanja pet otpada, odnosno u domovima stanovništva, tj. svih koji koriste plastične boce. Korisnici novog prikupljačkog modela “Pethouse” uređaja dobiće imaće mogućnost prodaje plastične sirovine koju provedu u svojim domovima, a firme “sakupljači” prikupljaće te sirovine i dalje ih prodavati. Potencijalni korisnici su domaćinstva, ugostiteljski objekti, javne službe, itd.

DRUŠTVENA KORISNOST

Sprovođenjem inovativnog modela prikupljačkog sistema iskorišćenog PET ambalažnog otpada, Srbija bi imala povećanu reciklažu pet ambalaže i bila jedanaka sa članicama EU i njenim zahtevima da se reciklaža podigne sa sadašnjih 14% na 75% na godišnjem nivou.

Država bi imala maksimalno edukovano i motivisano stanovništvo sa finansijskom stimulacijom za što većom reciklažom radi što veće finansijske dobiti, pri čemu bi svi zajedno radili na stavranju čistije i ekološki zdravije čovekove okoline.

Srbija bi imala organizovanije postupanje sa ambalažnim otpadom i smanjila gubitke koje ima na sadašnjem upravljanju ambalažnim PET otpadom, a novim konceptom bi se otvorila i radna mesta za socialno ugroženo stanovništvo, koji bi mogli da budu angažovani na prikupljanju otpada.

Ambalažni otpad u Srbiji

Zamislite fudbalsko igralište i na njemu zgradu visoku oko 120 metara. To je zapremina koju zauzima PET ambalaža koja se godišnje upotrebi u Srbiji. Plastika je veštački materijal koji se ne može naći u prirodi. Njeni osnovni sastojci su nafta i zemni gas sa još nekim produktima. U Srbiji se ne proizvodi PET jer se uvozi i uvezene količine su već značajno premašile 50.000 tona godišnje. Za sada je reciklaža oko 14%, dok bi sa “Pethouse” uređajem ta brojka dostigla 75%.

Smanjenje zapremine iskorišćene PET ambalažne flaše sa 100% na 10% zapremine pojednostavljuje i pospešuje ceo dalji reciklažni proces PET ambalaže sve do proizvodnje novog plastičnog proizvoda.

Sakupljanje PET otpada uz “Pethouse” uređaj ima mninimalni stepen kontaminacije plastičnog materijala (skoro nikakvo).

Problemi sakupljanja pet ambalaže

Sadašnji problem kod stanovništva (generatora otpada) je nepostojanje načina sortiranja (selektovanja) i razdvajanja iskorišćene PET ambalaže na samom izvoru nastajanja. Drugi problem je što ta ambalaža zauzima veliki zapreminski udeo u domaćinstvu (kao i u bilo kom okruženju oko ljudi), a na deponijama ogroman koristan prostor kao i koristan parking prostor (kavezi za pet ambalažu). Dodatni problem je što u Srbiji ne postoji organizovano sakupljanje PET ambalaže kao i dovoljno pogona koji bi mogli da prerade velike količine takvog otpada.

U komunalnom otpadu Srbije, udeo ambalažnog otpada PET-a zauzima 1-4% mešanog udela, a 20-30% zapreminskog, što predstavlja veliko opterećenje za odlagališta otpada.

Pri tom ne treba zaboraviti da se sa porastom broja stanovnika na zemlji i lansiranjem raznih proizvođača napitaka javlja povećana količina PET ambalaže koja je iz dana u dan sve veća. Koristeći “Pethouse” uređaj stanovništvo neće više isto generisati PET plastičnu ambalažu kao do sad, pa će se time uštedeti na prostoru korisnih površina oko svojih domova i direktno uticati na očuvanje čovekove okoline.

Dosadašnji način prikupljanja PET otpada je naročito nepovoljan za plastični ambalažni otpad u međuvremenskom prostoru između kaveza i deponija, jer se tada nalazi pod stalnim uticajem atmosferilija (prirodnih dejstava) te je dokazano da se struktura PET polimera razgradi i otrovnim produktima zagadi tečni sadržaj u boci i tako izazove kontaminaciju plastičnog materijala. Zato je vrlo važno da se PET otpad obavezno razdvoji od komunalnog otpada. Korišćenjem “Pethouse” uređaja menja se dosadašnji način prikupljanja PET ambalažnog otpada i uvodi se čisto deferencirano sakupljanje uz obostranu korist svih učesnika novog reciklažnog procesa.

Procenjeno je da u Srbiji ukupna godišnja šteta prouzrokovana nepropisnim upravljanjem otpadom iznosi između 98 miliona i 276 mil EUR sto je jednako 0,4%-1,1% BDP-a (a trećina od toga čini PET ambalaža).

Evropska praksa

Evropska direktiva koja se odnosi na plastičnu ambalažu i otpad od plastične ambalaže (94/62/EC) utvrđuje uslove da zemlje članice moraju da uspostave sistem sakupljanja iskorišćene plastične ambalaže u cilju njene reciklaže. Međtim, svaka zemlja ima pravo izbora metode za sakupljanje otpada od plastične ambalaže, a koji odgovara nacionalnoj politici, strategiji i uslovima. Direktiva mora da se sprovede jer se teži ulasku u EU, a da bi bili ravnopravni sa zemljama u okruženju moramo pratiti njihove zadate vrednosti do 2015. a to su:

– Ukupan povraćaj 60-75% (reciklaža i povraćaj energije)
– Ukupna reciklaža 55-70%, a sa korišćenjem “Pethouse” uređaja može se brzo dostići i 75% reciklaže PET plastične ambalaže na godišnjem nivou

FINANSIJSKI POTENCIJAL

Kompanija u prvom periodu planira da besplatno ponudi uređaj najvećim potrošačima PET iskorišćene ambalaže, a zauzvrat od njih dobije plastičnu sirovinu koja je tako prerađena najskuplja na tržištu plastične sirovine. Tako prikupljena PET ambalaža je deset puta skuplja od do sada sakupljane jer je selektovana, sortirana, izmlevena i suvlja. Tona PET otpada koju čini 25.000 flaša plaća se 100 EUR, a sa “Pethouse” načinom prikupljanja vredi 800 EUR do 1000 EUR. Druga varijanta, za koju je napravljen i biznis plan je da kompanija prihoduje samo od prodaje uređaja.

Cena PET-a po jednoj toni je:

Novi PET je 1.100-1.200 EUR
Balirani PET je 200 EUR
Reciklirani (seletovan, sortiran, suv, izmleven) 800-1.000 EUR

Ukoliko se dogodi nagla potražnja uređaja i veliki kupac zatraži veću količinu, firma Pethouse planira strateško partnerstvo

Ulaganje potrebno za početak biznisa je 40.000.000 dinara (sopstvena sredstva 1.000.000, pozajmljena sredstva 39.000.000). Cena uređaja procenena je na 7.000 dinara.

Tržišni ciljevi

Tržišni cilj kompanije “Pethouse” je da u narednih 5 godina poslovanja pokrije celu teritoriju Srbije (domaćinstva), kao i celu uslužnu delatnost (restorani, kafici, hoteli itd.) kao i preduzeća i javne službe.

U prvoj godini poslovanja cilj je prodaja ukupno 285,800 komada uređaja što čini samo 10% od ukupne količine buduće potražnje tržišta u Srbiji, sa tedencijom naglog porasta tokom vrelih dana (zbog velike iskorišćenosti PET ambalaze).

Odnos sa kupcima uređaja

Domaćinstva su najveći generator otpada na tržištu iskorišćene PET ambalaže i kao takvi imaju najveću potrebu za korišćenjem uređaja. Zato su oni prvi kupci. Trenutno na tržištu nema sličnog proizvoda koji bi predstavljao konkurenciju.

– Kupac 1 (domaćinstva)

– Kupac 2 (preduzeća) ugostiteljska delatnost

– Kupac 3 (javne službe)

Kupac 1 dobija:

* olakšanu svakodnevnicu,

* olakšano dostavljanje (kartica PET dokaz za reciklažu iste)

* mogućnost zarade (otkup PET plastične sirovine)

* uštedu na vrećama za komunalni otpad,

* koristan zapreminski prostor (gde su inače bile lagerovane PET iskorišćene flaše)

* razne ustupke koje bi država mogla korisnicima (stanovništvu) uređaja da pruži,a zarad očuvanja životne sredine i zdravije reciklaže PET ambalaže i njenog bržeg ponovnog iskorišćenja i ispunjenja evropskog zahteva

Kupac 2 dobija:

* ustedu zapreminskog mnogo korisnog prostora za otpad

* dokaz o sigurnoj reciklaži PET ambalaže Zakonom koji od nedavno to od njih potražuje

* mogućnost zarade

* olakšan rad zaposlenom osoblju

* uštedu na vrećama za komunalni otpad

Kupac 3 dobija:

* olakšan rad zaposlenom osoblju (čistačice) da u vladinim ustanovama i njihovim kabinetima. Tako je i sa zdrastvenim javnim ustanovama, bolnicama (bolesnici i njihova poseta), lekarske kancelarije u ustanovama u kojima se nalaze

Ustupci za korisnike uređaja

Sa postojećim Nacrtom zakona o upravljanju sa ambalažom i ambalažnim otpadom najveću korist bi imala naša država koja bi kroz optimalni program sakupljanja, finasijskom stimulacijom (ustupci) stanovništva imala čistiju i zdraviju reciklažu PET ambalaže, ali sa ustupcima kao sto su:

– smanjenja računa komunalija za 10% korisnicima uređaja
– uvođenjem identifikacione kartice korisnika urđaja koja bi bila zamena za dosadašnji način dokaza povratne PET iskorišćene ambalaže

O timu “Pethouse”

Na inovaciji “Pethouse” radila su tri člana tima. Idejni tvorac ove inovacije je dugo godina radio kao tehničar za reciklažu ribona, ketridža i tonera za sve vrste (printera) stampača na tržištu.

U toku je otvaranje preduzeća kao društva sa ograničenom odgovornošću. Preduslov za osnivanje ovog oblika preduzeća će biti pronalazak partnera spremnih da podrže i ulože finansijska sredstva u projekat.

Postavite komentar